บริการ ตรวจ สอบ ภายใน

บริการ ตรวจ สอบ ภายใน ประเมินความเสี่ยงทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

บริการ ตรวจ สอบ ภายใน

การดำเนินธุรกิจไม่ว่าจะเป็นธุรกิจขนาดเล็กหรือขนาดใหญ่ในยุคปัจจุบันนี้เราจะเห็นว่ามีการนำเทคโนโลยีทางด้านสารสนเทศเข้ามาเพื่อสนับสนุนการทำงานทางด้านการเงินและการบัญชีรวมถึงการบริหารองค์กรในทุกแง่มุมให้ดำเนินไปได้อย่างเรียบง่ายและราบรื่นมากที่สุด และแน่นอนว่าเทคโนโลยีหรือสิ่งที่เราเรียกกันว่าไอที สามารถช่วยทำให้การทำงานและการเก็บข้อมูลต่างๆในบริษัทและองค์กรนั้นง่ายขึ้นสะดวกรวดเร็วมากขึ้นทั้งนี้มันก็ยังคงมีความเสี่ยงในเรื่องของการใช้งานด้วยเช่นกันดังนั้นจึงมีการบริการ ตรวจ สอบ ภายใน เพื่อประเมินความเสี่ยงทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศกันเกิดขึ้นเราไปดูกันว่าอะไรที่เป็นความเสี่ยง

 ความเสี่ยงทางด้านข้อมูล 

Access Rick เป็นความเสี่ยงที่เกี่ยวกับการเข้าถึงข้อมูลรวมไปถึงระบบคอมพิวเตอร์โดยบุคคลภายนอกซึ่งไม่มีอำนาจหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง หากบริษัทหรือองค์กรต่างๆมีวิธีการจัดการและมีการควบคุมความเสี่ยงทางด้านนี้ที่รอบคอบและรัดกุมมากเพียงพอก็จะเป็นการป้องกันบุคคลที่ไม่มีอำนาจหน้าที่ที่เกี่ยวข้องมาล่วงรู้ข้อมูลอันเป็นความลับของบริษัท เพื่อการนำข้อมูลต่างๆไปแสวงหาผลประโยชน์ในทางไม่ชอบ

ความเสี่ยงเกี่ยวกับความไม่ถูกต้องของข้อมูล

Integrity Rick  คือความเสี่ยง เกี่ยวกับความไม่ถูกต้องของข้อมูลโดยการทำงานของระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งอาจจะมีสาเหตุมาจากการไม่ได้ควบคุมความเกี่ยวข้องในการเข้าถึงข้อมูลและระบบคอมพิวเตอร์โดยที่บุคคลที่ไม่มีอำนาจหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งเป็นการดูแลที่ไม่รอบคอบและไม่รัดกุมเพียงพอส่งผลทำให้ข้อมูลรวมถึงการทำงานของระบบคอมพิวเตอร์ถูกแก้ไขเปลี่ยนแปลงโดยไม่ชอบซึ่งอาจจะส่งผลทำให้คอมพิวเตอร์นั้นมีการประมวลผลที่ไม่ถูกต้องไม่ครบถ้วนหรือไม่สอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้งาน 

ความเสี่ยงเกี่ยวกับ การไม่สามารถเข้าถึงข้อมูล

Avilablelity Rick เป็นความเสี่ยงที่เกี่ยวกับการไม่สามารถใช้ข้อมูลหรือระบบคอมพิวเตอร์ได้อย่างต่อเนื่องในเวลาที่ต้องการเนื่องจากเกิดปัญหาขัดข้องจนไม่สามารถเข้าถึงข้อมูลต่างๆได้ซึ่งอาจทำให้เกิดการปฏิบัติงานหรือการดำเนินธุรกิจของบริษัทหยุดชะงัก 

ความเสี่ยงเกี่ยวกับการ บริหารจัดการทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

Infrastructure Rick เป็นความเสี่ยงที่เกี่ยวกับการที่บริษัทหรือองค์กรนั้นไม่ได้มีการจัดให้บริการบริหารจัดการทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่สามารถสะท้อนถึงระบบการควบคุมภายในที่ดีได้รวมถึงไม่ได้จัดให้มีนโยบายที่เกี่ยวข้องกับการรักษาความปลอดภัยทางด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ส่งผลให้ไม่มีแนวทางในการควบคุมความเสี่ยงต่างๆหรืออาจจะเป็นไปได้ว่าเกิดจากการไม่มีแผนงานและขั้นตอนการปฏิบัติงานและสิ่งที่ครอบคลุมการทำงานที่สำคัญ

สิ่งต่างๆเหล่านี้ถือว่าได้ว่าเป็นความเสี่ยง ที่ผู้ให้ บริการ ตรวจ สอบ ภายใน หรือการตรวจสอบระบบไอทีเข้าไปบริการตรวจสอบภายในเพื่อประเมินความเสี่ยงต่างๆเหล่านี้และหาทางป้องกันแก้ไขให้เร็วที่สุดเพื่อเป็นการป้องกันปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นได้ในอนาคต